Nyhed

Brev til Det regionale Vækstteam Bornholm

Vi vil fra DN Bornholm gerne henlede det aktuelt nedsatte Vækstteams opmærksomhed på et muligt fokusområde med – efter vores opfattelse - potentiale som ’erhvervsfyrtårn’ på Bornholm.
Helt konkret tænker vi på et område, der også i Bornholms Regionskommune netop er udpeget som et område, der skal have en særlig prioritering: ”støtte til udfasning af oliefyr og bedre isolering af boligerne.”

Der har i mange år været opmærksomhed på, at energieffektivisering af den gamle boligmasse rummer et stort uudnyttet potentiale for energibesparelser og CO2-reduktion. Der har været mindre opmærksomhed på et beslægtet område med måske endnu større potentiale, nemlig den begyndende udvikling med ønsker og krav til grønt og bæredygtigt byggeri og renovering.

Klimarådet har i sin nyligt offentligjorte rapport om vejen til 70-procentsmålet fremhævet plantebaserede byggematerialer som en del af løsningen.

Vi skal ikke kun nedbringe energiforbruget i boliger og bruge energien smart. Lige så vigtigt er valget af fremtidens byggematerialer. Vi er formentlig allerede i dag nået til det punkt, hvor nye bygningers udledninger fra materialeforbrug og byggeri overstiger udledninger fra energiforbruget i bygningernes levetid. Det fordrer et øget fokus på klimabelastningen fra byggematerialer. Fx kan træ og andre plantematerialer tænkes at dække en del af det fremtidige behov og dermed delvist erstatte CO2-intensive materialer som beton og stål.

En på Bornholm sådan bredere indsats som omhandler såvel energieffektivisering som grøn bæredygtig byggeri og bygningsrenovering, rummer efter vores opfattelse dels potentiale for en stor klimagevinst, og en måske ikke mindre ’sidegevinst’ i form af kompetenceudvikling, opkvalificering, uddannelse, vækst og beskæftigelse i hele regionen. Altså’ med potentiale som et ægte ’fyrtårn.

Men selv om potentialet er stort, så er kravet til virkemidler også betydelige, hvis man for alvor skal rykke på indsatsen.

Som tidligere formand for BCB, Peter Vesløv udtalte i maj 2020, så er den grønne strategi vigtig, at visionen Bright Green Island fra starten har været en erhvervsstrategi, som på længere sigt giver rig mulighed for udvikling af det bornholmske erhverv, særligt inden for den grønne sektor og energien.

Men Peter Vesløv pegede samtidigt på, at der hidtil ikke har været tilstrækkeligt ressourcemæssig fokus på at få strategien ordentligt op at køre;

At der er behov for at etablere en tilsvarende uafhængig organisation og økonomi, som den man har etableret omkring Folkemødet.

Vi vil godt her pege på, at der tilsyneladende er tilsvarende erfaringer fra andre kommuner i Danmark, hvor man har nået betydelig resultater mht borgerinddragelse og energieffektivisering af den private boligmasse. F.eks.: Sønderborg, Middelfart, Samsø – som alle er kendetegnede af selvstændige projektkontorer med egen organisation.

Når vi i DN Bornholm foreslår Vækstteamet at støtte op om det allerede i kommunen udpegede fokusområde bedre isolering af boligerne, suppleret med fokus på grønt bæredygtigt byggeri, så er det i en erkendelse af, at etablering af et selvstændigt projektkontor som nævnt ovenfor, forudsætter en ressourcemæssig betydelig og langvarig indsats, som kommunen hidtil har haft svært ved at honorere, men som vi håber, at Vækstteamets prioritering kan være med til at løfte.

Vi har i DN en lang tradition for støtte til initiativer på energi- og klimaområdet i erkendelse af, at klima, natur og miljø er uløseligt forbundne størrelser.

Vi er også opmærksomme på, at vores aktuelle henvendelse nødvendigvis må betragtes som et skitseforslag, som forudsætter konkretisering mellem de involverede parter.

Når vi alligevel tillader os at byde ind nu, så er det fordi, vi opfatter tiden er knap, at Vækstteamet er nedsat med en meget kort tidshorisont, hvor valg af emner med potentiale som mulige ’erhvervsfyrtårne’ nødvendigvis må hurtigt på banen.

Anna Sofie Poulsen  (Formand for DN Bornholm)                           
Bjarne Biggas (Bestyrelsesmedlem i DN Bornholm)

Sendt 15.03.2021 til Det regionale Vækstteam Bornholm
Cc: Særligt udvalg om klima- og bæredygtighed, Bornholms Regionskommune

Cc: Louise Lyng Bojesen, Natur, Miljø og Fritid, Bornholms Regionskommune