Billedet er fra Fyrvejen 11, Dueodde.
Fra begyndelsen af den meget lange historie, som kom til at strække sig fra sommeren 2017 til foråret 2022

Fyrvejen 11, Dueodde. Den foreløbige afslutning på en laaaang historie., som vi har fulgt op på lige siden et opmærksomt medlem i sommeren 2017!!!!! gjorde os opmærksomme på skiltningen. D. 11 marts 2022 afsagde retten på Bornholm dom i sagen. Du kan læse dommen og dens præmisser her her.
(Vi har i arkiv på denne hjemmeside gemt alle de mange nedslag og bump der har været undervejs)


19.10 2020 AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET i sagen om motorsportsbanen i Torpe Bakker. Afgørelsen er svar på vores klage indsendt i 2018 (se klagen længere nede på denne side.) 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes
afgørelse af 2. maj 2018 om, at etablering af en motorsportsbane på
Bolbyvej 12, 3782 Klemensker, ikke er omfattet af krav om
miljøvurdering og § 25-tilladelse.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed. Læs afgørelse i sin helhed her.

Strandeng inddraget til p-plads - det må bringes til omgående ophør! 6. juli 2020 har DN Bornholm derfor sendt mail til BRK  
læs den her
Det drejer sig om strandengen mellem Listed havn og Høl ved mor Markers gænge. Ud over at være § 3-område er strandengen også omfattet af reglerne om strandbeskyttelseslinje og ligger i fredet område, fredning 139-02-24. DN Bornholm har fået en henvendelse fra en beboer i området, der oplyser, at BRK har anlagt p-plads på strandengen. Denne p-plads må omgående sløjfes, da den strider mod alle de beskyttelsesbestemmelser, der gælder for området, og da vegetationen for hver dag, der går, bliver mere ødelagt. OBS: VI er efter henvendelsen i løbende dialog med kommunen om en løsning!

OM FLIS og FLISPRODUKTION: Om en aktuel og fortløbende problematik. For enklest er det, når en problematik er sort/hvid. Så er det nemt at tage stilling: er man for eller i mod? Så enkelt kan den grønne omstilling sjældent anskues. Som nu eks. Flisproblematikken: Her kan du læse en sammenfatning af DN Bornholms holdning og i hvilke sammenhænge, vi prøver at påvirke udviklingen. Og her link til udsendelse på TV2Bornholm d. 28.10.19 om netop flisproblematikken. 

Vi deltager løbende i Biomasseforum Bornholm. nedsat af Bornholms Energi og Forsyning. Deltagerkredsen er foruden BEOF, Naturstyrelsen, regionskommunen, Bornholms Museum, Skovdyrkerne og Fugato A/S. Alle de deltagende parter har i enighed sendt brev til henholdsvis miljøminister og kulturminister, i erkendelse af, at de værdier de særlige bornholmske  landskabstyper rummer, er under stærkt pres.             Læs her svar fra kulturministeren på henvendelsen.   Og svaret fra miljøministeren.

Ulovlig deponi ved Vellensbyvej. I januar 2016 blev vi gjort opmærksom på et stort ulovligt affaldsdeponi i fredskov. Vi sendte straks brev til kommunen. Ingen afslutning her i januar 2019- (nærmest tværtimod!) 30. maj 2019 har Bornholms Politi meddelt ejeren at der ingen straffesag bliver, da man mener,  at sagen ikke ville kunne føre til en domsfældelse.

 

Den gamle betonrampe ved lufthavnen: Et medlem gjorde os opmærksom på, at der lå skæmmende rester af en gammel betonrampe på kysten ved lufthavnen. Vi skrev derfor mail til Bornholms Lufthavn den 21. marts 2018 
Det blev en sag med happy-end! Dagen efter modtog vi svar: Lufthavnen fjerner den gamle rampe. Vi takker for hurtig og effektiv respons.

 

Den ulovlige rydning i Svartingedalen, læs hele den lange historie. Afsluttet foråret 2017.

 

Affaldsdeponi ved Kelseå. Afsluttet januar 2017. Et af vore medlemmer gjorde DN Bornholm bekendt med, at der i 2016 i skoven ved Kelseåen var deponeret større mængder affald.

 

Strandengen ved Randkløve Skår. Afsluttet sommeren 2016. Et stort område med en af Danmarks fineste bestande af Melet kodriver var blevet ødelagt som følge af "tilført materiale fra erosion"

 

Swanvika og Svaneke Nordskov. Afsluttet foråret 2016. Omfattende fældning i Svaneke Nordskov blev stoppet af DN Bornholm.