Høringssvar i forbindelse med revision af Natura 2000 områder december 2017
Da alle områder skal indtastes særskilt på Miljøstyrelsens specifikke skemaer, bringes her "kun" en oversigt over vores svar. Alle bemærkninger fra alle steder i Danmark vil siden kunne ses på Miljøstyrelsen hjemmeside. Og husk ALLE kan komme med forslag og indvendinger. Forslaget fra statens side er at udtage ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000 og i stedet lægge ca. 5.000 ha til. Du kan læse ALT om Natura 2000 på Miljøstyrelsen hjemmeside.

Læs vores høringssvar til bade/bådbro ved Stammershalle badehotel oktober 2017

Læs vores svar og DOFs, som vi refererer til for ikke religiøs gravplads ved Ølene. Oktober 2017

Høringssvar om Folkeracebane ved Bolbyvej. Hvor placerer man en motorsportsbane? Oktober 2017

Høringssvar fra DN Bornholm vedr. landzoneansøgning omhandlende Levkavej 14, 3790 Hasle august 2017
Se samtidig  indslag i TV2 Bornholm onsdag d. 23.8.

Høringssvar til påtænkt solcelleanlæg. I vores svar beder vi om, at det undersøges om denne hegning af solcelleparkerne kan begrænses, så der ikke hegnes arealer i det åbne land på op mod 20 ha.

Høringssvar vedr. Rønne Havn 2016. Generelt er DN Bornholm tilfreds med den miljøvurdering, der er foretaget. Afdelingen har dog et par bemærkninger, bla. at: I forbindelse med havneudvidelsen vil vi foreslå, at høfderne ved Galløkken fjernes, dels for at genskabe nogle bedre blottede profiler i Rønneformationen, dels for at skabe en bedre strand ved Galløkken og en mulig genskabelse af stranden i den vestlige ende af Møllebugten.

Høringssvar vedr. vindmøller på Bornholm . Generelt af DN Bornholm varm tilhænger af vindkraft. Men udpegning bør ske efter en grundig VVM-undersøgelse af naturinteresserne i de 6 udpegede områder. Det gælder også forekomsten af ​​§3-områder, som ikke umiddelbart fremgaar af det udsendte materiale. Når disse undersøgelser foreligger, vil vi tage endelig stilling til forslagene om de 6 områder.

Høringssvar vedr. affaldsplan 2014-18. 
 I planforslaget savner DN Bornholm dog synligt fokus og prioritering af målrettet indsats på nedbringelse af de samlede affaldsmænger, som efter vores opfattelse bør være første prioritet i en indsats, som på landsplan har 'Danmark uden affald' som overskrift. 

Høringssvar vedr. nyt besøgscenter ved Hammershus. DN Bornholm ser frem til et besøgscenter, hvis det falder naturligt ind i omgivelserne, især rækværk ved udsigtsplatform, og hvis P-forholdene bliver uden afgift.

Mindre omfattende sager kan også behøve ord fra os: 

Dueoddefredningen. Hvor meget må der fældes? - der bliver i disse år fældet en del skov i det fredede område fra Dueodde til Østre Sømark. Området er også sommerhusområde, og derfor får vi i Danmarks Naturfredningsforening en del henvendelser fra bekymrede sommerhusejere, der er dybt forundrede over, at man kan fælde så meget i en skov, der både er fredet område og sommerhusområde. 

Egetræerne ved Klitebakken  - en sag om to smukke fældede egetræer ved NaturBornholm. 

Kannikegårdsengen ved Åkirkeby - en fortælling med happy-end for naturen. Læs vores indlæg i debatten. Kannikegårdsengen fra april 2015  Enden på historien blev, at kommunen frafaldt planerne om at tillade et supermarked på området!

Hegning af Ølene - efter afslag om midler til hegning af Ølene fra Natur-og Erhvervsstyrelsen, skrev vi dette brev i august 2014  Den gode slutning blev, at den lokale Naturstyrelse opprioriterer pasning og vedligeholdelse af hegnet omkring Ølene, så der fortsat foregår en afgræsning som hidtil.