Et større naturgenopretningsprojekt er netop startet i Vallensgård og Kærgårds moser for at genskabe det, der engang var Bornholms største indlandssø. Du kan læse meget mere om området på Naturstyrelsens egen hjemmeside om Ekkodalens moser.

 

 

 

 

Bornholm er kun 588 kvadratkilometer stor, men øen har trods sin beskedne størrelse en meget stor variation i geologi, landskaber og biologi. Bornholms klima er anderledes. Foråret kommer senere, og eftersommeren er varmere og længere end i resten af Danmark. Det skyldes øens beliggenhed i Østersøen.

Bornholm og Ertholmene er de eneste steder i Danmark, hvor grundfjeldet når helt op til overfladen. Det har f.eks. ved Helligdomsklipperne skabt dramatiske kyster med lodrette klipper og dybe indskæringer. Bornholm er en horst, dvs. en del af jordskopen, der langs sprækker er hævet i forhold til omgivelserne.

Dueodde er et klitlandskab, opstået ved sandflugt hen over strandvolde. En stor del af området er dækket af en klitplantage. Hammeren er Bornholms forbjerg mod nord. En stor rundklippe formet af istidens gletchere. Hammerknuden afgrænses mod syd af en bred sprækkedal. I dalens dybeste del ligger Hammersøen, og syd for denne slotslyngen med middelalderfæstningen Hammershus. I dette område findes de stejleste klippekyster på Bornholm. Indtil 1967 blev der brudt granit på Hammeren, og derved opstod Opalsøen og Krystalsøerne.

Hele Bornholm var oprindeligt dækket af løvskov, som efterhånden blev ryddet for at gøre plads til agerbrug.

Almindingen, der er plantet på tidligere tiders højlyng, er en stor, blandet og højtbeliggende skov. Stejle og dybe sprækkedale f.eks. Ekkodalen og Døndalen er karakteristiske for det central- og nordbornholmske landskab.

PÅ 367 TURE I BORNHOLMS NATUR

Her kan du takket være Finn Hansens fine bog og især på hans store næsten alt omfattende hjemmeside få mere at vide om spændende steder i den bornholmske natur. Gå til hjemmesiden.

Det specielle mikroklima i dalene skaber livsbetingelser for sjældne dyr og planter. På højtliggende, lysåbne klippeløkker vokser den sjældne hyldegøgeurt.

 

Hvad skal der ske i området?

Danmarks Naturfredningsforening har udgivet bogen ”Fremtidens Natur i Danmark”. Her får du et samlet overblik over foreningens forslag til mere spændende natur og større sammenhængende naturområder på Bornholm og i resten af Danmark. Du kan læse mere om foreningens visioner for naturen i Danmark på www.dn.dk.

Nationalpark på Bornholm

Danmarks Naturfredningsforening mener, at dele af nordbornholm samt Paradisbakkerne bør udnævnes til nationalparker. Det gør vi bla. fordi sprækkedalene skaber forhold for dyr og planter, der ikke findes magen til i resten af Danmark.

Her er forslagene for Bornholm:

Nordbornholm
På nordbornholm bør græsningslandskabet genskabes. Det gælder langs kysten fra Hasle til Svaneke og i sprækkedalsområdet fra Slotslyngen til Østerlars.

Perspektiver: At viderudvikle et spændende landskab, hvor åbne græs- og lyngarealer skal mødes med kyst, klipper, sprækkedsale, krat og skov. Ekstensiv græsning skaber gode forhold for de mange plantearter, der er knyttet til højlyng, overdrev, enge, krat og skov. Projektet vil skabe bedre forhold for fugle og for sommerfugle og andre insekter. Desuden vil vandkvaliteten i de mange småsøer, bække og kilder i klippelandskabet blive bedre. Græsning vil også bevare vigtige udsigtssteder og skabe harmoni og åbenhed i landskabet.

Fra Almindingen til Bornholms Sydkyst
Langs Læså fra Almindingen til Bornholms sydkyst bør der skabes græsningslandskaber.

Perspektiver: Projektet kan skabe større åbenhed i landskabet omkring Læså. Det betyder bedre forhold for planter og dyr, der lever i enge, overdrev og krat. Et åbent landskab vil også betyde, at de mange forskellige geologiske profiler langs åen bliver mere synlige og tilgængelige. Ekstensiv græsning langs åen vil også mindske forurening af vandløbet.

Paradisbakkerne, Nexø og Aarsdale
I området langs Paradisbakkerne og kysten fra Nexø til Aarsdale bør der skabes græsningslandskaber og økologiske forbindelser.

Perspektiver: Projektet kan skabe en flot forbindelse af åbne naturarealer mellem to biologisk og geologisk spændende områder: Aarsdalekysten og Paradisbakkerne. Der vil blive skabt gode forhold for en lang række planter og dyr, der er varmekrævende og tolerante overfor tørke.Området ligger i læ af Bornholms centrale dele, og det er et af de mest tørre og solrige steder i Danmark. Samtidig med at streng frost er meget sjælden.

Boderne og Arnager
Mellem Boderne og Arnager bør der organiseres græsning og skabs økologiske forbindelser.

Perspektiver: Projektet vil skabe en spændende, varieret og forholdsvis åben natur fra kystklinterne og ind i landet langs denne sydvendte og varme kyststrækning. Dermed vil varmekrævende sjældne eller truede planter og dyr få bedre livsbetingelser.