Bebyggelse i Rønne syd
Vores kommentar og høringssvar til forslag til bebyggelse i Rønne syd - sendt til kommunen den 7. juni 2020

Boderne Natura2000-områder
Høringssvar vedrørerende lokalplanforslag for Boderne -
sendt den 23. februar 2020
Hovedindholdet af høringssvaret er dette: Det er DN Bornholms vurdering, at lokalplanen ikke lever op til sine formålsbestemmelser, fordi det ikke er entydigt, hvor meget der må bygges, og fordi der åbnes for mere bebyggelse, mere spredt bebyggelse og større udnyttelse af bebyggelsen, end der i dag er tilladt i henhold til deklarationerne. Læs også artikel fra Tidende om samme emne her

Natura2000-områder
Høringssvar 
om revision af udpegningsgrundlag for Natura2000-områder og fuglebeskyttelsesområder. Høringsvaret fra DN Bornholm er indtastet i specielle høringsformularer på Høringsportalen, men kommentarerne kan læses her i sammenskrevet form. Og en vigtig tilføjelse om havgrotter på Nordbornholm

Høring af strategi for kommuneplan 2020
- sendt den 28. august 2019
Strategi for kommuneplan 2020 sendtes i høring efter, at den blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019. Strategien for kommuneplan 2020 er et debatoplæg om Bornholms fysiske udvikling de næste 12 år. Debatoplægget er udformet af kommunalbestyrelsen og handler om handler om tre temaer. Debatoplægget beskriver, hvad kommunalbestyrelsen ønsker at ændre på i den kommende kommuneplanlægning. De tre temaer er: 
Udviklingsområder i kystnærhedszonen
Natur, Miljø og Klima
Sommerhusområder
 
Turisme på Bornholm - august 2019
Turisme er afgjort en stor del af det Bornholm lever af, med gode og mindre gode konsekvenser. Sammen med DOF har vi sendt brev til kommunen om helikopterflyvningerne ved Salthammer som er til glæde for turister, men ikke for Salthammers mange rastende vadefugle. Sagen tages også - på initiativ af DOF - op i Grønt Dialogforum. Den 5. november kom svar fra kommunen. Læs det her.

Motorsportsbane i Torpe Bakker 
Vi har sendt en klage til planklagenævnet over planlægning for Motorsportsbane i Torpe Bakker - Retlige forhold. Læs klagen samt bilag 1  bilag 2  og bilag 3.

Fortsættelse på den påtænkte Folkeracebane i Torpe Bakker - august 2018 
Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet/via Klageportalen over manglende VVM. Samt indgivet høringssvar til BRK.