Dec. 2018 Indsendt til Planklagenævnet: Klage over planlægning for Motorsportsbane i Torpe Bakker - Retlige forhold. Læs klagen  samt    bilag 1  bilag 2  og bilag 3.

August 2018 Fortsættelse på den påtænkte Folkeracebane i Torpe Bakker. Læs her: Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet/via Klageportalen over manglende VVM. Samt indgivet høringssvar til BRK.

December 2017 Høringssvar i forbindelse med revision af Natura 2000 områder. Da alle områder skal indtastes særskilt på Miljøstyrelsens specifikke skemaer, bringes her "kun" en oversigt over vores svar. Alle bemærkninger fra alle steder i Danmark vil siden kunne ses på Miljøstyrelsen hjemmeside. Og husk ALLE kan komme med forslag og indvendinger. Forslaget fra statens side er at udtage ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000 og i stedet lægge ca. 5.000 ha til.
Du kan læse ALT om Natura 2000 på Miljøstyrelsen hjemmeside.

Oktober 2017. Bade/bådebro ved Stammershalle badehotel? Læs vores høringssvar

Oktober 2017. Ikke religiøs gravplads ved Ølene? Læs vores svar og DOFs, som vi refererer til.

Oktober 2017. Hvor placerer man en motorsportsbane? Læs vores høringssvar om Folkeracebane ved Bolbyvej.

August 2017. Høringssvar fra DN Bornholm vedr. landzoneansøgning omhandlende Levkavej 14, 3790 Hasle 
Se samtidig  indslag i TV2 Bornholm onsdag d. 23.8.

Høringssvar til påtænkt solcelleanlæg. I vores svar beder vi om, at det undersøges om denne hegning af solcelleparkerne kan begrænses, så der ikke hegnes arealer i det åbne land på op mod 20 ha.

Høringssvar vedr. Rønne Havn. Generelt er DN Bornholm tilfreds med den miljøvurdering, der er foretaget. Afdelingen har dog et par bemærkninger, bla. at: I forbindelse med havneudvidelsen vil vi foreslå, at høfderne ved Galløkken fjernes, dels for at genskabe nogle bedre blottede profiler i Rønneformationen, dels for at skabe en bedre strand ved Galløkken og en mulig genskabelse af stranden i den vestlige ende af Møllebugten.

Høringssvar vedr. vindmøller på Bornholm. Generelt af DN Bornholm varm tilhænger af vindkraft. Men udpegning bør ske efter en grundig VVM-undersøgelse af naturinteresserne i de 6 udpegede områder. Det gælder også forekomsten af §3-områder, som ikke umiddelbart fremgår af det udsendte materiale. Når disse undersøgelser foreligger, vil vi tage endelig stilling til forslagene om de 6 områder.

Høringssvar vedr. affaldsplan 2014-18. I planforslaget savner DN Bornholm dog synligt fokus og prioritering af målrettet indsats på nedbringelse af de samlede affaldsmænger, som efter vores opfattelse bør være første prioritet i en indsats, som på landsplan har ’Danmark uden affald’ som overskrift. 

Høringssvar vedr. nyt besøgscenter ved Hammershus. DN Bornholm ser frem til et besøgscenter, hvis det falder naturligt ind i omgivelserne, især rækværk ved udsigtsplatform, og hvis P-forholdene bliver uden afgift.


Mindre omfattende sager kan også behøve ord fra os:

Dueoddefredningen. Hvor meget må der fældes? 
Der bliver i disse år fældet en del skov i det fredede område fra Dueodde til Østre Sømark. Området er også sommerhusområde, og derfor får vi i Danmarks Naturfredningsforening en del henvendelser fra bekymrede sommerhusejere, der er dybt forundrede over, at man kan fælde så meget i en skov, der både er fredet område og sommerhusområde. Læs mere her

Egetræerne ved Klintebakken en sag om to smukke fældede egetræer ved NaturBornholm

Kannikegårdsengen ved Åkirkeby - en fortælling med happy-end for naturen. Læs vores indlæg i debatten  Kannikegårdsengen fra april 2015  Enden på historien blev, at kommunen frafaldt planerne om at tillade et supermarked på området!

Hegning af Ølene. Efter afslag om midler til hegning fra Natur-og Erhvervsstyrelsen, skrev vi dette brev: Hegning af Ølene i august 2014  Den gode slutning blev, at den lokale Naturstyrelse opprioriterer pasning og vedligeholdelse af hegnet omkring Ølene, så der fortsat foregår en afgræsning som hidtil.