• 19.10 2020 AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET i sagen om motorsportsbanen i Torpe Bakker. Afgørelsen er svar på vores klage indsendt i 2018(se klagen længere nede på denne side.) 
  Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes
  afgørelse af 2. maj 2018 om, at etablering af en motorsportsbane på
  Bolbyvej 12, 3782 Klemensker, ikke er omfattet af krav om
  miljøvurdering og § 25-tilladelse.
  Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke
  indbringes for anden administrativ myndighed. Læs afgørelse i sin helhed her.  Kommentar/høringssvar til forslag til bebyggelse i Rønne syd 
  Vi har 7.6. 20 sendt mail til kommunen.

 

 • Høringssvar vedrørerende lokalplanforslag for Boderne. 23.2.2020

  Hovedindholdet af høringssvaret er dette:
  Det er DN Bornholms vurdering, at lokalplanen ikke lever op til sine formålsbestemmelser, fordi det ikke er entydigt, hvor meget der må bygges, og fordi der åbnes for mere bebyggelse, mere spredt bebyggelse og større udnyttelse af bebyggelsen, end der i dag er tilladt i henhold til deklarationerne.
  Du kan læse høringssvaret i sin helhed her.
  og læse artikel fra Tidende om samme emne her

        

 • Høringssvar om revision af udpegningsgrundlag for Natura2000-områder og fuglebeskyttelsesområder. Høringsvaret fra DN Bornholm er indtastet i specielle høringsformularer på Høringsportalen, men kommentarerne kan læses her i sammenskrevet form. Og en vigtig tilføjelse om havgrotter på Nordbornholm

 • Høring af strategi for kommuneplan 2020
  Strategi for kommuneplan 2020 sendtes i høring efter, at den blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019. Strategien for kommuneplan 2020 er et debatoplæg om Bornholms fysiske udvikling de næste 12 år. Debatoplægget er udformet af kommunalbestyrelsen og handler om tre temaer. Debatoplægget beskriver, hvad kommunalbestyrelsen ønsker at ændre på i den kommende kommuneplanlægning. De tre temaer er: Udviklingsområder i kystnærhedszonen
  Natur, Miljø og Klima
  Sommerhusområder.
  DN Bornholm har d.28.8.19 indsendt kommentarer hertil -  Læs dem her.

 • Turisme er afgjort en stor del af det Bornholm lever af, med gode og mindre gode konsekvenser. Sammen med DOF har vi i august 2019 indsendt dette brev til kommunen om helikopterflyvningerne ved Salthammer som er til glæde for turister men ikke for Salthammers mange rastende vadefugle. Sagen tages også - på initiativ af DOF - op i Grønt Dialogforum. 5.november kom svar fra kommunen. Læs det her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Høringssvar vedr. Rønne Havn. Generelt er DN Bornholm tilfreds med den miljøvurdering, der er foretaget. Afdelingen har dog et par bemærkninger, bla. at: I forbindelse med havneudvidelsen vil vi foreslå, at høfderne ved Galløkken fjernes, dels for at genskabe nogle bedre blottede profiler i Rønneformationen, dels for at skabe en bedre strand ved Galløkken og en mulig genskabelse af stranden i den vestlige ende af Møllebugten.

 

 • Høringssvar vedr. vindmøller på Bornholm. Generelt af DN Bornholm varm tilhænger af vindkraft. Men udpegning bør ske efter en grundig VVM-undersøgelse af naturinteresserne i de 6 udpegede områder. Det gælder også forekomsten af §3-områder, som ikke umiddelbart fremgår af det udsendte materiale. Når disse undersøgelser foreligger, vil vi tage endelig stilling til forslagene om de 6 områder.

 

 • Høringssvar vedr. affaldsplan 2014-18. I planforslaget savner DN Bornholm dog synligt fokus og prioritering af målrettet indsats på nedbringelse af de samlede affaldsmænger, som efter vores opfattelse bør være første prioritet i en indsats, som på landsplan har ’Danmark uden affald’ som overskrift. 

 


Mindre omfattende sager kan også behøve ord fra os:

 • Dueoddefredningen. Hvor meget må der fældes? 
  Der bliver i disse år fældet en del skov i det fredede område fra Dueodde til Østre Sømark. Området er også sommerhusområde, og derfor får vi i Danmarks Naturfredningsforening en del henvendelser fra bekymrede sommerhusejere, der er dybt forundrede over, at man kan fælde så meget i en skov, der både er fredet område og sommerhusområde. Læs mere her

 

 

 • Kannikegårdsengen ved Åkirkeby - en fortælling med happy-end for naturen. Læs vores indlæg i debatten  Kannikegårdsengen fra april 2015  Enden på historien blev, at kommunen frafaldt planerne om at tillade et supermarked på området!

 

 •  Efter afslag om midler til hegning fra Natur-og Erhvervsstyrelsen, skrev vi dette brev: Hegning af Ølene i august 2014  Den gode slutning blev, at den lokale Naturstyrelse opprioriterer pasning og vedligeholdelse af hegnet omkring Ølene, så der fortsat foregår en afgræsning som hidtil.