Debatindlæg

Nej til havbrug

Selskabet Bornholms Dambrug har ikke opgivet håbet om at etablere et havdambrug ud for Bornholm, udtaler selskabets direktør, Niels Dalgard til Bornholms Tidende 22. oktober 2020. Men det bør han opgive, hvis det står til Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm.

Både Østersøen som hav og Bornholms kystvande er i dårlig økologisk tilstand ikke mindst på grund af al for stor tilførsel af næringsstoffer. Kilderne til den belastning af havmiljøet skal formindskes og ikke øges, som et havbrug ved Bornholm vil føre til med direkte udledninger til havet uden rensning.

Miljøminister Lea Wermelin mener heller ikke, at den i forvejen dårlige økologiske tilstand i de danske farvande kan klare flere og større havbrug. Hun har derfor fremsat et lovforslag, som ophæver den mulighed, den tidligere regering havde indført til at tillade havbrug mod, at der bliver kompensation for belastningen af havmiljøet i form af opdræt af muslinger og tang. Lea Wermelin vil i stedet satse på at få udviklet mere miljøvenlige ferskvands- og saltvandsdambrug på land med fokus på rensning og genanvendelse af vandet. Den udvikling støtter DN Bornholm.

Muslingeopdræt er ikke en del af Bornholms Dambrugs planer, og lovforslaget påvirker derfor ikke det bornholmske projekt, siger Niels Dalsgaard. Men det øger vel heller ikke muligheden for at få en konkret miljøgodkendelse til projektet (der efter lovforslaget nu skal gives af Miljøstyrelsen) med ministerens klare udmeldinger.

Bornholms Dambrug har meddelt, at man er villig til at lave andre former for kompenserende foranstaltninger, men på land i form af for eksempel opkøb af jord til beskyttelse af natur og biodiversitet, skovrejsning og etablering af mini-vådområder. En meget sympatisk hensigt, men for usammenhængende i forhold til det reelle problem ved havbrug: Øget belastning af det i forvejen belastede havmiljø. Dette bør derfor ikke have indflydelse på Miljøstyrelsens behandling af sagen.

Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm
Christian Prip og Anna Sofie Poulsen