Høringssvar

Høringssvar til Debatoplæg vedr. planlægning for store husdyrbrug i kommuneplanen

DN Bornholm mener, at der bør laves en egentlig planlægning for fremtidig placering af store
husdyrbrug, hvis der skal planlægges positivområder for store husdyrbrug.
Vi synes, at det er en dårlig fremgangsmåde at gøre, som kommunen foreslår i debatoplægget,
nemlig at understøtte og cementere en tilfældig placering af de eksisterende store husdyrbrug ved at udpege miljøkonsekvenszoner rundt om dem.

Landbruget bruger 60 pct. af Bornholms areal, og har en meget væsentlig indflydelse på Bornholms natur og miljø, på livet på landet og på turisme.

Placeringen af de store husdyrbrug er udtryk for en historisk udvikling, der afspejler, hvem der har haft penge, og hvad, der har været til salg på forskellige tidspunkter igennem tiden. Den nuværende placering af de store husdyrbrug er derfor ikke udtryk for, at de er rigtigt placeret i forhold til hensyn til natur, miljø, turisme og bosætning. Uden videre at udpege miljøzoner rundt om de nuværende store husdyrbrug vil kunne cementere en uhensigtsmæssig placering og kunne blive særdeles uheldigt for natur, miljø og bosætning i området.

Hvis kommunen ønsker at udpege positivområder for store husdyrbrug i kommuneplanen, vil vi opfordre til, at der udarbejdes en opdateret analyse af jordbrugserhvervenes konkrete betydning lokalt, og samlet set for Bornholm, erhvervs- og samfundsøkonomisk samt miljømæssigt.

Desuden bør der ses på husdyrbrugenes placering i relation til følsom og rekreativ natur, herunder Den Grønne Bølge og lavbundsarealer.

Endelig bør der tages højde for den fremtidige udvikling, hvor det i landbrugsproduktionen vil blive nødvendigt at tage hensyn til biodiversitet, klima, zoonoser og fødevaresikkerhed i langt højere grad end i dag.

Fremtidens landbrug vil være væsentlig anderledes end det, vi kender i dag. Det bør kommunens planlægning afspejle.

Venlig hilsen

Anna Sofie Poulsen

f/ DN Bornholm