Rønne, 22/1-16

Til

Naturstyrelsen Bornholm

Ekkodalsvej 2

3720 Åkirkeby

og

Bornholms Regionskommune

Center for Teknik & Miljø

Skovløkken 4, Tejn

3770 Allinge.

 

 

Anmeldelse af ulovligt deponi af byggeaffald.

 

Vi er i DN-Bornholm blevet bekendt med, at der i skoven ved Vellensbyvej, NØ for krydset Vellensbyvej og Blemmelyngvejen, (matrikler: Hovedejerlav Nylarsker 81, 83 og 84) er kørt store mængder byggeaffald og overskudsjord ud. Undertegnede har 15/1 besigtiget skoven og kunne konstatere, at der er tale om ganske store mængder materiale, rigtig mange vognlæs, af byggeaffald: beton, mursten, skærver, asfalt og jord. Materialet er anvendt til at udvide og hæve skovvej og  –sti 20-40 cm over terræn. Desuden er der påbegyndt adskillige tværgående stikveje ud fra skovvejen. Vi vurderer, at anbringelsen af materialet ikke er nødvendig for skovdriften på arealet. Omfanget af det anbragte materiale tyder snarere på, at skoven anvendes som deponi  for byggeaffald.

 

Området er fredsskov, og terrænændringer er derfor ikke tilladt ifølge skovloven. Her er der tale om betydelige terrænændringer.

I området findes et antal jorddiger, der krydses af det anbragte materiale.

Det udkørte materiale er anbragt inden for beskyttelseslinien for fortidsminder.

Det anbragte materiale indeholder en del asfalt, dvs. miljøfarligt affald.

Området er udpeget som kulturarvsareal.

Der er således tale om overtrædelser af en række bestemmelser i flere love.

 

 

Med venlig hilsen

Jens Christensen

Næstformand Dn Bornholm