• Sidste nyt om Fyrvejen 11, Dueodde fyr- sagen der aldrig vil dø? Ejer har nu søgt og fået dispensation af Kystdirektoratet til at opføre en teknikbygning vinkelret ud på den gamle fyrbygning, på det areal hvor den gamle vej lå. Læs her DN Bornholms detaljerede og fotodokumenterede klage, sendt 9.3.2020- ( længere nede på denne side kan du læse forhistorien.)                                                                                   
 • Februar 2020. Om Bornholms Museums udvidelsesplaner.

  I DN Bornholm er vi klar over, at museets udbygning er årsag til uenighed og, at der er mange forskellige interesser knyttet til stedet. DN Bornholm er ikke særligt begejstrede for det konkrete fremlagte bygningsforslag. Det nuværende kunstmuseum blev bygget ud fra en ide om, at byggeriet skulle falde naturligt ind i landskabet for ikke at forstyrre ”den landskabelige skønhed” unødigt (som der står i fredningsdeklarationen). Det nye forslag bryder markant med den idé, og det vil i høj grad komme til at præge landskabet. 

  Forslaget til udbygning opfattes derfor af flere som skæmmende, og med store konsekvenser for selve arkitekturen/det oprindelige museum, men det er dog fortsat et område omfattet af en eksisterende lokalplan, og et byggeri der understøttes af mange på Bornholm.

  Sagen har vi som lokalforening vurderet med afsæt i naturen og under hensyn til de eksisterende bindinger, der er i området dvs. bestemmelserne i de eksiste­rende fredninger (som ikke kan forhindre byggeriet), Natura 2000-området, strandbe­skyttelseslinjen og ud fra en erkendelse af, at der allerede er en lokalplan for området, som muliggør byggeri, om end placeringen er ændret.

  Vi mener derfor, at Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur vil være bedst egnet til at tage teten i denne sag - og naturligvis Akademirådet.

  DN Bornholms vurdering på denne baggrund er den, at vi ikke vil gøre indsigelse mod byggeriet. Denne vurdering har vi lavet i samarbejde med DNs sekretariat for at sikre os, at vores linje har opbakning fra hovedforeningen.

  Danmarks Naturfredningsforening overvejer, om der efter byggeriet er opført, skal ske en revision af den eksisterende fredning, så fredningen fremadrettet kan være med til at øge fokus på biodiversitet, og give nogle mere præcise bestemmelser for de fremtidige muligheder i området.

   

  Du kan se lokalplanforslaget her. Og den tilknyttede miljørapport her  Ligesom du herunder kan læse, hvad vi skrev, da museumsplanerne var i opstarten. 

 •  2017  Bornholm Museums udvidelsesplaner. Her kan du læse de to gamle fredninger, der er på stedet. Og du kan se tegninger og visualiseringer af det påtænkte projekt, der som alle store, lokale projekter kalder på meninger for og imod! DN Bornholm har indtil nu kun forholdt sig til fredningerne, og de er gamle og svage, og kan efter vores bedste vurdering ikke forhindre bebyggelse. Når der foreligger et lokalplanforslag vil vi se på det. 

   

 • Om en aktuel og fortløbende problematik. For enklest er det, når en problematik er sort/hvid. Så er det nemt at tage stilling: er man for eller i mod? Så enkelt kan den grønne omstilling sjældent anskues. Som nu eks. Flisproblematikken: Her kan du læse en sammenfatning af DN Bornholms holdning og i hvilke sammenhænge, vi prøver at påvirke udviklingen. Og her link til udsendelse på TV2Bornholm d. 28.10.19 om netop flisproblematikken. 

 

 

 

 • Den 21. februar 2019 skrev DN Bornholm til: Til Natur & Miljø, BRK  På opfordring af et af vore medlemmer vil vi gerne anmelde en ulovlig opfyldning med sten og fliserester i en af de mindre tørvegrave i Hundsemyre. Mosen er både fredet og paragraf 3 beskyttet. Vedlagt foto samt kort

 

 

 • Privat, ingen adgang! - eller? DN Bornholm tager sig af løbende af veje og stier i den bornholmske natur, hvor offentligheden uretmæssigt hindres adgang med privat skilte.