• Fyrvejen 11- nyt i den tilsyneladende uendelig historie. 10.9. skulle retten have været sat i sagen om hindringen af offentlighedens færdsel omkring  Fyrvejen 11. Men nej, sagen blev igen ikke afklaret! Bornholms Tidende( Elisabeth Krogh) bragte d.11.9. en fin artikel som opsummerer sagen.

  Herunder lidt brudstykker. Vil du læse hele artiklen, og er du ikke abonnent, kan du ved at klikke på artiklen i avisen, få adgang til et gratis prøveabonnement.
   
  -      "Et retsmøde om overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven mod ejeren af to grunde på Fyrvej ved Dueodde blev torsdag aflyst, da anklager Anne Moe tilbagekaldte sagen. Sagen var rejst på foranledning af kommunen.
  -       Forsvarer Jeppe Nielsen oplyser til Bornholms Tidende, at man ikke mener, der er en straffesag, og at ejeren og kommunen nu er i dialog om at løse problemerne. Derudover har hverken forsvarer eller anklager yderligere kommentarer.

  -   Kommunen, som selv har politianmeldt ejeren for at hindre offentlighedens adgang, vil nu forsøge at finde en løsning ad dialogens vej, bekræfter Michael-Brandt Bernbom, leder af Natur og Miljø i regionskommunen. 

  -  Anna Sofie Poulsen, oplyser, at Danmarks Naturfredningsforening Bornholm fortsat vil følge sagen nøje. – Det, vi håber, er, at få stien og terrænet retableret. Hvis det ikke sker, vil vi forfølge sagen. Sker det ikke, må vi klage over det.

  -  Fredningsdeklarationen for området fastslår, at der skal sikres offentlig adgang." • Rønne syd- et planlagt boligområde og det grønne markfirben. Eller hvad der sker, når en kommune i planlægningsfasen støder på et fredet dyr, hvis levevilkår ikke må forringes. Efter borgerhenvendelser sagen, skrev DN Bornholm i juni flg. mail til kommunen OG fulgte sagen op med denne dokumentation Og mail fra primo august I TV2 Bornholm d. 31. august kl. 22,(søg på dato og tid) kan du se et indslag med Anna Sofie Poulsen i forbindelse med at kommunen havde sat et renoverings arbejde i gang i samme område- uden at indtænke  firbenproblematikken. Det arbejde er straks standset.

 • Strandeng inddraget til p-plads - det må bringes til omgående ophør! 6. juli har DN Bornholm derfor sendt mail til BRK  læs den her

  Det drejer sig om strandengen mellem Listed havn og Høl ved mor Markers gænge. Ud over at være § 3-område er strandengen også omfattet af reglerne om strandbeskyttelseslinje og ligger i fredet område, fredning 139-02-24. DN Bornholm har fået en henvendelse fra en beboer i området, der oplyser, at BRK har anlagt p-plads på strandengen. Denne p-plads må omgående sløjfes, da den strider mod alle de beskyttelsesbestemmelser, der gælder for området, og da vegetationen for hver dag, der går, bliver mere ødelagt. OBS: VI er efter henvendelsen i løbende dialog med kommunen om en løsning!

 • Juni 2020- Mere nyt om Fyrvejen 11.
  Både Friluftsrådet og DN Bornholm har bedt Kystdirektoratet om at genbehandle sagen. Alt det kan du læse nedenfor. I den anledning sendtes også en fælles mail til pressen som resulterede i to artikler i Bornholms Tidende. Her er link til dem begge, men de kan kun læses af abonnenter.
  Her link til Friluftsrådets Nyhedsside, hvor alle kan læse mere.
  Vores fælles pres på Kystdirektoratet har 15. juni affødt denne reaktion fra sagsbehandleren  i Kystdirektoratet:
   "Blot til orientering, så har Kystdirektoratet siden modtagelsen af blandt andet jeres klage over de bygningsmæssige ændringer på ejendommen, haft dialog med ejeren om yderligere retableringsarbejder i forhold til terrænet. Dialogen omhandler essentielt de forhold, I anfører i genoptagelsesanmodningen. Ejeren er positiv overfor en komplet retablering og der er nu indgået aftale om at ejer og myndighed mødes på ejendommen efter sommerferien, med det formål at besigtige og fastlægge retableringen på stedet."
 • 20. maj 2020 - DN Bornholm har anmeldt en sommerhusejer for overtrædelser af både reglerne for §3-beskyttet hede og Strandbeskyttelseslinien i Sømarken.    Læs anmeldelsen her     Fredningsdeklaration

 

 • 10. maj 2020 - Igen nyt om Fyrvejen 11!  

  Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling på Bornholm beder Kystdirektoratet om at genbehandle sagen om terrænændringer på grund af en sagsbehandlingsfejl ved den tidligere behandling. Der er i sagen i maj 2019 sket en godkendelse af en terrænændring inden for strandbeskyttel­ses­linje, der må anses som en dispensation fra forbuddet mod terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinje, uden at Kystdirektoratet har truffet en afgørelse herom. Se og læs hele brevet her

 • Nyt om Fyrvejen 11, Dueodde fyr- sagen der aldrig vil dø? Ejer har nu søgt og fået dispensation af Kystdirektoratet til at opføre en teknikbygning vinkelret ud på den gamle fyrbygning, på det areal hvor den gamle vej lå. Læs her DN Bornholms detaljerede og fotodokumenterede klage, sendt 9.3.2020- ( herunder kan du læse forhistorien.)     
 •  28.10 2019 - Nyt i sagen om aktiviterne ved Dueodde Fyr. Link til TV2 Bornholm. 
  (Læs begyndelsen på historien herunder)

 • Dueodde Fyr. 25. februar 2019 indsendte DN Bornholm: Klage over dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ændring af facader, etablering af hejs og flytning af vej på ejendommen matr.nr. 121 al Povlsker beliggende Fyrvej 11, Borholm til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dette fordi ejeren af området foreløbig har søgt og fået dispensation af Kystdirektoratet til bygningsændringer og flytning af en del af den gamle adgangsvej. 

 •  Dueodde Fyr. Sommeren 2017. Måske har du også set det? Den ugæstfri afmærkning ved Dueodde Fyr. Det er en sag om naturbeskyttelse og adgangsveje, som vi blev gjort opmærksomme på af et DN medlem i sommeren 2017. Vi gjorde dengang, som vi plejer i den slags sager, rettede henvendelse til til kommunen, som er tilsynsmyndigheden. Siden er sagen gået sin langsomme gang gennem systemet. Og den pågår stadig her i oktober 2019. Her link til TV2 Bornholm 4.2.19 og til Friluftsrådets hjemmeside. De har en fin tidslinje for sagen.                                                                            

 • Februar 2020. Om Bornholms Museums udvidelsesplaner.

  I DN Bornholm er vi klar over, at museets udbygning er årsag til uenighed og, at der er mange forskellige interesser knyttet til stedet. DN Bornholm er ikke særligt begejstrede for det konkrete fremlagte bygningsforslag. Det nuværende kunstmuseum blev bygget ud fra en ide om, at byggeriet skulle falde naturligt ind i landskabet for ikke at forstyrre ”den landskabelige skønhed” unødigt (som der står i fredningsdeklarationen). Det nye forslag bryder markant med den idé, og det vil i høj grad komme til at præge landskabet. 

  Forslaget til udbygning opfattes derfor af flere som skæmmende, og med store konsekvenser for selve arkitekturen/det oprindelige museum, men det er dog fortsat et område omfattet af en eksisterende lokalplan, og et byggeri der understøttes af mange på Bornholm.

  Sagen har vi som lokalforening vurderet med afsæt i naturen og under hensyn til de eksisterende bindinger, der er i området dvs. bestemmelserne i de eksiste­rende fredninger (som ikke kan forhindre byggeriet), Natura 2000-området, strandbe­skyttelseslinjen og ud fra en erkendelse af, at der allerede er en lokalplan for området, som muliggør byggeri, om end placeringen er ændret.

  Vi mener derfor, at Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur vil være bedst egnet til at tage teten i denne sag - og naturligvis Akademirådet.

  DN Bornholms vurdering på denne baggrund er den, at vi ikke vil gøre indsigelse mod byggeriet. Denne vurdering har vi lavet i samarbejde med DNs sekretariat for at sikre os, at vores linje har opbakning fra hovedforeningen.

  Danmarks Naturfredningsforening overvejer, om der efter byggeriet er opført, skal ske en revision af den eksisterende fredning, så fredningen fremadrettet kan være med til at øge fokus på biodiversitet, og give nogle mere præcise bestemmelser for de fremtidige muligheder i området.

  Du kan se lokalplanforslaget her. Og den tilknyttede miljørapport her  Ligesom du herunder kan læse, hvad vi skrev, da museumsplanerne var i opstarten. 

 •  2017  Bornholm Museums udvidelsesplaner. Her kan du læse de to gamle fredninger, der er på stedet. Og du kan se tegninger og visualiseringer af det påtænkte projekt, der som alle store, lokale projekter kalder på meninger for og imod! DN Bornholm har indtil nu kun forholdt sig til fredningerne, og de er gamle og svage, og kan efter vores bedste vurdering ikke forhindre bebyggelse. Når der foreligger et lokalplanforslag vil vi se på det. 

   

 • OM FLIS og FLISPRODUKTION: Om en aktuel og fortløbende problematik. For enklest er det, når en problematik er sort/hvid. Så er det nemt at tage stilling: er man for eller i mod? Så enkelt kan den grønne omstilling sjældent anskues. Som nu eks. Flisproblematikken: Her kan du læse en sammenfatning af DN Bornholms holdning og i hvilke sammenhænge, vi prøver at påvirke udviklingen. Og her link til udsendelse på TV2Bornholm d. 28.10.19 om netop flisproblematikken. 
 • Vi deltager løbende i Biomasseforum Bornholm. nedsat af Bornholms Energi og Forsyning. Deltagerkredsen er foruden BEOF, Naturstyrelsen, regionskommunen, Bornholms Museum, Skovdyrkerne og Fugato A/S. Alle de deltagende parter har i enighed sendt brev til henholdsvis miljøminister og kulturminister, i erkendelse af, at de værdier de særlige bornholmske  landskabstyper rummer, er under stærkt pres.             
 • Læs her svar fra kulturministeren på henvendelsen.   Og svaret fra miljøministeren.

 

 • Den 21. februar 2019 skrev DN Bornholm til: Til Natur & Miljø, BRK  På opfordring af et af vore medlemmer vil vi gerne anmelde en ulovlig opfyldning med sten og fliserester i en af de mindre tørvegrave i Hundsemyre. Mosen er både fredet og paragraf 3 beskyttet. Vedlagt foto samt kort

 

 

 • Privat, ingen adgang! - eller? DN Bornholm tager sig af løbende af veje og stier i den bornholmske natur, hvor offentligheden uretmæssigt hindres adgang med privat skilte.